Kunnallispoliittinen ohjelma

Kokoomuksen Mikkelin Kunnallisjärjestön kunnallispoliittinen ohjelma

 

Kokoomuksen toiminnan keskeisiä arvoja ovat vapaus, vastuu ja demokratia, tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Toiminnan pääperiaatteita ovat yksilön, työn ja perinteiden kunnioitus, koulutus, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi sekä yrittäjyyden kannustaminen, sosiaalinen yhteisvastuu, rehellisyys ja avoimuus.

Toiminnan päätavoitteita tulevana valtuustokautena ovat:

Asuminen ja kaavoitus

Nykyisille ja uusille mikkeliläisille turvataan laadukas ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö. Pidetään huolta keskustan kehityksen jatkumisesta myös asuinpaikkana seniorikansalaisille. Hyödynnetään laajenevan Mikkelin tarjoamat haja-asutusalueen asumismahdollisuudet.

Nykyisille ja tuleville asuinalueille järjestetään riittävät peruspalvelut.

Elinkeinoelämän ja yritysten tarpeet huomioidaan kaavoituksessa ja liikepaikkoja koskevassa päätöksenteossa.

Elinkeinopolitiikka

Kokoomus pitää uusien työpaikkojen luomista ja elinkeinoelämän monipuolistumista Mikkelin elinvoiman avaimena. Kaupungin tulee tukea elinkeinoelämää oikealla ja joustavalla kaavoituksella. Koulutuksen kaupungissa tulee tukea yritystoimintaa ja taata osaavia työntekijöitä yrityksiin.

Kaupungin tulee luoda itsestään yritysmyönteinen kuva ja päätöksissään arvioida myös yritysvaikutuksia maakunnan ja kunnan alueella.

Kaupungin talous

Kaupungin talouden tasapainottaminen vaatii rakenteellisia muutoksia huolehtien vastuullisesti kuntalaisten palveluista. Työllisyyden parantaminen, uudet työpaikat ja väestömäärän lisääminen ovat niitä keinoja, joilla kehitetään elinvoimaista Mikkeliä. 

Koulutus

Kouluverkon tulee olla sellainen, että sillä turvataan pedagogisesti laadukas perusopetus oppimisympäristöineen. Varhaiseen puuttumiseen panostetaan syrjäytymisen estämiseksi.

Lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään entisestään vetovoimaisempaa ja korkeatasoisempaa suuntaan ja hyödynnetään laajentuvaa lukioverkkoa opiskelijoiden hyödyksi lisäämällä opiskelumahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen merkitystä on lisättävä kaupunkimme kehittymisessä. Yrityselämän ja koulutuksen yhteyksiä lisätään ja vastataan yritysten osaavan työvoiman kysyntään.

Koulukiinteistöjen kunnosta tulee huolehtia ja taata näin koululaisillemme ja henkilöstölle terveelliset työskentelytilat.

Päivähoidon kysyntään vastataan monimuotoisella palvelukonseptilla.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Mikkeli on koulu-, kulttuuri- ja liikuntakaupunki. Laadukkaat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat kuntalaisille hyvinvointipalveluja. Kulttuurilaitoksien toiminnan kehittämiseen ja liikuntapaikkojen monipuolisuuteen panostetaan edelleen.

Mikkelillä on maakunnan pääkaupunkina oltava omaa laadukasta kulttuuritarjontaa. Lasten- ja nuorten taiteenperusopetukseen ja riittäviin vapaa- ajan harrastusmahdollisuuksiin panostetaan kaupungin vetovoiman säilyttämiseksi myös lapsiperheille.

Kolmannen sektorin kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastustoimintaa tuetaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mikkeliläisten hyvinvoinnista huolehditaan turvaamalla riittävät resurssit sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toimintamalleja kehitetään ja tuetaan rinnakkaisia palvelutuotantomuotoja: mm. ostopalvelua, palveluseteliä ja kolmatta sektoria. Kuntalaisten omaa vastuunottoaan omasta terveydestään vahvistetaan ja tuetaan. Palveluiden tulee olla oikea-aikaisia ja oikeassa paikassa.

Tulevan valtuustokauden aikana tulee tarkastella nykyisen erikoissairaanhoidon ja seudullinen sosiaalisosiaali- ja terveystoimen työnjakoa. Mikkelissä tulee olla päivystävä sairaala. Mikkelin tulee olla aktiivinen sote-alueen muodostamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tulee turvata riittävässä laajuudessaan kuntalaisille.

Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon tulee kehittää matalan kynnyksen hoitomuotoja.

Ennaltaehkäisyyn, erityisesti nuorten keskuudessa, tulee keskittyä ja varhaisen puuttumisen mallia tulee soveltaa kaikissa kunnan toiminnoissa.

Ikääntyneiden asumista tuetaan kotona ja omaishoitoa kehitetään. Kunnallisten palvelui-den rinnalle pyritään saamaan lisää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluasuntoja vanhuksille samoin kuin myös vammautuneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyspotilaille.

Ympäristö

Kokoomus pitää tärkeänä ihmisen ja ympäristön hyvinvointia. Mikkelin hienon luonnon ja maisemallisten arvojen hyväksikäyttöä kehitetään matkailun mahdollisuuksia ajatellen ja hyödynnetään erityisesti laajenevan Mikkelin tarjoamat mahdollisuudet huolehtien kuitenkin kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

Merkittävänä vapaa-ajanasuntokuntana Mikkelin tulee ottaa huomioon myös näiden asukkaiden tarpeet.

Vesien ja rantojen suojeluun panostetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään pohjavesien suojeluun, ja päätöksen teossa huomioidaan aina ympäristöriskit.

Meidän Mikkelimme

  • Meidän Mikkelissämme vireillä olevista asioista, päätöksenteon taustoista ja seurauksista on saatavissa tietoa ymmärrettävässä muodossa.
  • Meidän Mikkelissämme kaupunkilaisten itsehallintoa on vahvistettava ja poliittista ohjausta päätöksenteossa lisättävä.
  • Meidän Mikkelissämme Kokoomuslainen kuntapäättäjä kuuntelee kuntalaisia ja pyrkii arvovalinnoissaan tasapuoliseen ja inhimilliseen päätöksentekoon ja kokonaisuuden hallintaan hyvän Mikkelin luomiseksi.
  • Meidän Mikkelissämme on työhyvinvoinnin tukeminen arvokas asia Kokoomuslaisella kuntapäättäjälle.
  • Meidän Mikkelimme on Maakunnan veturina yhä merkittävämpi seudullinen vaikuttaja ja Mikkelin tulee myös huolehtia tästä tehtävästään hyvässä yhteistyössä ympäröivien kuntien kanssa.
  • Meidän Mikkelimme tulee toimia rakenteellisten muutosten ja yhteistyön kehittäjänä ja syventäjänä taloudellisesti kestävin perustein.