Kunnallisjärjestön tehtävät

Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestön säännöt

Kunnallisjärjestön tehtävänä on edustaa Kansallinen Kokoomus r.p:ta kotipaikkakunnallaan harjoitettettavassa kunnallispoliittisessa toiminnassa, toimia jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä sekä työskennellä  puolueen omaksumien aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi.

Kunnallisjärjestön johto

Kunnallisjärjestön johdon muodostavat kunnallisjärjestön kokous ja hallitus. Kunnallisjärjestön päätäntävaltaa käyttää kunnallisjärjestön kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.

Kunnallisjärjestön kokoukset

Kunnallisjärjestön on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous huhtikuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Kunnallisjärjestön kokousten paikan toimialueella ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava sanomalehdessä ja lähetettävä kirjallisesti vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta kunnallisjärjestön jäsenille.

Kunnallisjärjestön hallitus

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joiat kutsutaan kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi. Sihteeri voidaan ottaa myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

Kokoukset

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä tammikuun 15. päivään mennessä.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Aloiteoikeus

Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on kunnallisjärjestön jäsenillä, hallituksen jäsenillä, kunnallisjärjestöstä valituilla kunnallisvaltuutetuilla, piirihallituksella ja puolueen hallituksella.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Läsnäolo- ja puheoikeus on piirin ja puolueen edustajalla ja hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekkin henkilöille.

Kokouskutsu

Kokouskutsu on puheenjohtajan toimesta annettava suullisesti tai kirjallisesti hallituksen jäsenille.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa kunnallisjärjestön toimintaa puolueen hallituksen ja piirihallituksen ohjeiden ja kunnallisjärjestön kokousten päätösten mukaisesti ja tehdä aloitteita kunnallisjärjestön toiminnan kehittämiseksi,

2) ohjata jäsenyhdistysten toimintaa sekä valvoa sääntöjen sekä kunnallisjärjestön kokousten päätösten noudattamista,

3) valmistella kunnallisjärjestön kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,

4) pitää yhteyttä kunnan kokoomuslaisiin luottamushenkilöihin, antaa heille lausuntoja kunnan päätöksentekoelimissä vireillä olevista kysymyksistä,

5) järjestää kunnallisjärjestön ja sen kotipaikkakunnan kokoomuslaisten kunnallisvaltuustoryhmän yhteiskokouksia, milloin jompikumpi osapuolista tekee asiasta esityksen,

6) valmistella kunnallisjärjestön kunnallispoliittinen ohjelma ja sen tarkistukset,

7) valmistella ja ohjata kunnallista vaalitoimintaa,

8) hoitaa varojen hankintaa ja vastata omaisuuden hoidosta,

9) hyväksyä uudet jäsenet,

10) järjestää kokouksia, juhlia ja kursseja toimialueellaan,

11) vahvistaa kunnallisjärjestön toimihenkilöiden johtosääntö sekä

12) pitää jäsenluetteloa.